ROZDZIAŁ 15

Przepis końcowy

Art. 72. 28) Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie — Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia.