klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest VISUS II SPÓŁKA Z O.O. – dalej ADO z siedzibą w Starachowicach ul. Kilińskiego 26 27-200 Starachowice.

2. Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania Centrum Medycznego VISUS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan/i skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu iod@visus.org.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania świadczeniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

4. Odbioracmi Pana/Pani danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawnione organy państwowe jak również podmioty będące partnerami handlowymi a także inne placówki medyczne współpracujące z firmą VISUS II. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wyznaczony właściwym przepisem prawa Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: 

  1. Dokumentacja medyczna -20 lat
  2. Klisza RTG – 10 lat
  3. Skierowania i zlecenia – 5 lat
  4. Dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia – 22 lata

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a pozostałych dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstem medycznym jest obligatoryjne, a konsekwencją sprzeciwu będzie odmowa wykonania usług medycznych.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 Starachowice 25 maja 2018r

Prezes Zarządu 
Maja Dębicka-Adamiec